top of page

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

La Direcció de PULIM, SA, una de les empreses pioneres en serveis de neteja a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), considera la qualitat, el respecte pel medi ambient i la seguretat i salut en el treball, com a factors essencials per a l'èxit de l'empresa.

 

Per això, comptem amb la col·laboració i interès de totes i cadascuna de les persones de l'organització per aconseguir-ho. Per complir amb aquest compromís la gestió de l'empresa es basa en les directrius següents:

✔ El Respecte a les Persones és el nostre eix vertebrador, sigui a la pròpia plantilla, clients o proveïdors, sense renunciar a la sostenibilitat i rendibilitat de la nostra empresa.

✔ El nostre objectiu clau és aconseguir la satisfacció de client, complint rigorosament amb els requisits aplicables, a més dels propis de cada client; i acordats segons els preus pactats als contractes subscrits. Per aconseguir-ho, ens basem en accions planificades, sistemàtiques de prevenció, correcció i Millora Contínua, oferint-los una revisió constant, mitjançant una atenció personalitzada, mitjançant la Metodologia Lean.

✔ Per a nosaltres, la prevenció d'errors i incidents té la prioritat. El coneixement de les possibles deficiències i la seva esmena s'estendrà a tots els nostres processos, amb l'única finalitat preventiva, per evitar riscos innecessaris.

 

✔ Adequar les persones als llocs de treball, proporcionant la necessària formació, per assegurar la seva integració i implicació en el projecte Pulim, en la preservació del nostre Medi Natural i en el treball en un entorn segur.

 

✔ Assegurar el compliment de la legislació vigent, així com altres requisits específics subscrits.

 

✔ Aconseguir la contínua minimització dels residus generats i dels recursos naturals consumits en l'exercici de la nostra activitat, per contribuir a mantenir, tant com sigui possible, la sostenibilitat del nostre Medi Natural.

 

✔ Ens comprometem a millorar de forma contínua el nostre sistema de gestió ambiental, a protegir el medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació i la preservació del nostre entorn, contribuint amb la nostra gestió ambiental, a anar minimitzant l'Impacte de la Petjada Ecològica que generem per minimitzar el Canvi Climàtic.

✔ Pulim es compromet a fomentar la consulta i la participació dels treballadors amb l'objectiu de millorar la prevenció de qualsevol risc previsible. 

✔ Garantim un entorn de condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb la feina, eliminant-los perills i rediunt els riscos per a la SST.

 

✔ Es destinaran tots els esforços per a la preparació i resposta davant les emergències que poguessin succeir per tal de minimitzar-les o evitar-les, així com la prevenció i seguretat contra incendis.

 

✔ Cada persona de PULIM, SA és responsable de la qualitat del seu treball i d'efectuar-lo amb seguretat i amb els equips de protecció adequats, així com realitzar una manipulació correcta de les substàncies químiques. Tots els nivells de comandament són responsables de la seguretat i la salut laboral en el seu àmbit d'actuació per evitar les males praxis laborals.

 

Per seguir aquestes directrius s'ha desenvolupat un sistema de gestió de qualitat i del medi ambient segons les normes UNE-EN ISO 9001: 2015; UNEIX EN ISO 14001: 2015 i ISO 45001:2018. Aquest sistema és una responsabilitat de tota l'empresa, té el suport de la Direcció i el seu compliment es considera objectiu prioritari i estratègic dins de l'organització.

 

A Santa Coloma de Cervelló, a 20 de desembre de 2023.

 

RESPONSABLE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

Gemma Puig Romagosa

bottom of page