top of page

10 de novembre de 2017
POLÍTICA DE COMPRA VERDA DE PULIM, S.A.

 

La política de compres amb criteris mediambientals de PULIM, S.A., es basa a establir els criteris de compra de:

-Productes de neteja i maquinària
-Equips informàtics
-Equips de climatització
-Compra dels vehicles

Es pretén establir una política de compres amb un baix impacte ambiental, i per això tindrem en compte els punts següents.

1 – COMPRES DE PRODUCTES DE NETEJA I MAQUINÀRIA

La política de compres de PULIM, S.A. es basarà en els següents criteris ambientals tenint en compte la tipologia dels productes a adquirir, incidint en major grau en els productes químics de neteja ja que comporten més riscos al personal i al medi ambient a causa de la nostra activitat.

1.1 – PRODUCTES DE NETEJA

Als serveis de neteja els productes contenen substàncies perilloses, i el nostre objectiu dins d'aquesta política és anar minimitzant-ne els impactes adversos, a través de la compra de productes ecològics en la mesura del possible. Alguns dels seus ingredients poden tenir efectes adversos sobre la salut dels treballadors, ja sigui per contacte, inhalació de vapors tòxics,… provocant èczemes, conjuntivitis, i en casos més extrems, afeccions greus del sistema immunològic, nerviós o reproductor.

És per això que els criteris de compra de PULIM, S.A. són els següents:

-Baixa toxicitat en els productes
-Alta biodegradabilitat
-Rendiment equivalent en eficàcia, com a mínim, al dels productes convencionals de la mateixa gamma.

Pel que fa als productes de neteja no desinfectant, els criteris ambientals que Pulim, S.A. segueix són:

-Certificat ambiental: ecoetiqueta europea o equivalent
-Fórmula PH neutre: reducció al màxim de productes càustics, corrosius i derivats del petroli.
-Evitar tints i fragàncies, llevat que es justifiqui pel mitjà de treball
-Ús de productes biodegradables, basats en ingredients orgànics
-Sistemes de dilució: Eviten la generació d'envasos i per tant de residus, sobretot promocionant la dilució automàtica a centres on es justifiqui per la seva embargadura de consum la despesa que implica la instal·lació d'aquests sistemes automàtics.
-Envasos reciclables, sempre que sigui possible
-Nul ús d'aerosols amb propel·lents que afectin la capa d'ozó

1.2 BORSES PER ALS RESIDUS

Les bosses de fem hauran de ser 100% biodegradables.
Per tal de facilitar la recollida selectiva pel personal i evitar la barreja posterior pel personal de neteja, Pulim, S:A. recomana, sempre que no es pugui garantir altrament, posar bosses de diferents colors per a cada fracció de residus.
Se seguirà en la mesura del possible, la codificació de colors dels contenidors urbans:

-Blau per a paper i cartró
-Groc per a envasos plàstics i metàl·lics
-Negre per al rebuig

1.3 MÀQUINES I ALTRES ÚTILS DE NETEJA

Els draps de neteja i mopes i pals de fregar seran de microfibra per reduir la generació de residus, el consum d'aigua i d'altres productes químics.
Els equips de neteja com a aspiradors o polidores no generaran sorolls majors de 70db(A). Així doncs, s'empraran aquells:

-Que tinguin nivells de soroll inferiors a 70db(A)
-Que els aspiradors siguin en sec i sense bosses
-Que els polidors tinguin un sistema de distribució variables per optimitzar l'ús del producte de polir.
-Que els equips tinguin consums baixos d'aigua i energia
-Les màquines han de posseir l'etiqueta CE conforme se n'ha comprovat la qualitat i el funcionament per la Comunitat Europea

 

1.4 EQUIPS INFORMÀTICS

Els equips informàtics utilitzats a loficina de PULIM, S.A. són ordinadors personals de sobretaula, monitors o pantalles, impressores, fotocopiadores, escàners i equips multifunció.
Per reduir els impactes ambientals relacionats amb el consum d'equips informàtics, des de PULIM, S.A. es fan una sèrie d'actuacions:

-Racionalitzar la compra d'equips nous fent un estudi detallat de recursos i necessitats reals
-Allargar al màxim la vida útil daquests equips.
-Comprar equips eficients energèticament per reduir els impactes derivats del consum denergia.
-Comprar equips amb baixes emissions de sorolls i altres substàncies (ozó, estirè,..) per millorar la salut laboral.
-Utilitzar consumibles (paper i tòner o cartutxos de tinta) amb baix impacte ambiental.
-Escollir productes que siguin fàcils i segurs de reciclar per reduir l'exposició a substàncies nocives i maximitzar la revaloració de les parts recuperables.
-Garantir la correcta gestió dels equips i els consumibles al final de la vida útil.

 

1.5 EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ

En aquest cas, els aspectes ambientals a considerar són bàsicament dos:

-El consum d'energia i
-Les emissions de substàncies perilloses.

El consum d'energia que suposa mantenir els ambients interiors en condicions de confort adequades (19ºC a l'hivern i 23ºC a l'estiu) és la despesa energètica més significativa associada a la fase d'ús dels edificis.
Per a la climatització dels edificis de PULIM, SA, es prioritzarà l'ús de bombes de calor, ja que permeten tant la refrigeració com la calefacció de les estances.
Cal destacar que aquests equips poden subministrar més energia de la que consumeixen, ja que recuperen energia de l'ambient exterior, reduint així el consum energètic associat al seu funcionament.
Pels aires condicionats, PULIM, S.A. exigeix ​​que presentin una eficiència energètica de tipus A segons l'Etiqueta Energètica Europea.

 

1.6 MOBILITAT: VEHICLES D'EMPRESA

Les solucions per al medi ambient a l'àmbit de la mobilitat de PULIM, S.A. passen per diferents estratègies de planificació de rutes i compra de vehicles amb millores ambientals.
Les mesures per reduir l'impacte ambiental dels vehicles se centren en:

-Comprar i/o arrendar vehicles amb baixes emissions de CO2 i altres gasos de combustió i baixes emissions de sorolls.
-Promoure que els vehicles estiguen equipats amb indicadors automàtics de la pressió de les rodes, indicadors de canvi de marxes i amb gasos de refrigeració de baix potencial d'escalfament global.
-Adquirir vehicles que emprin en la fabricació materials reciclats, tractament superficial sense substàncies tòxiques o metalls pesants, etc…
-Incrementar el consum de biocarburants com el biodièsel i el bioetanol o altres combustibles alternatius com lelectricitat.
-Aplicar mesures que promoguin la recuperació en sectors auxiliars de l'automòbil com ara la regeneració de lubricants o recauxut de pneumàtics.
-En l'adquisició de nous vehicles es tindrà en compte:

-Tecnologia de vehicle
-Eficiència energètica dels vehicles
-Carburants amb el menor impacte ambiental

2. -REQUISITS DE COMPRA ALS NOSTRES PROVEÏDORS

2.1 - Requisits administratius

- Tota comanda de productes o serveis es realitzarà sota pressupost i si és possible tenint una comparativa de diversos proveïdors.
- Tota comanda, si és possible, es validarà exclusivament amb el lliurament d'un albarà conformat amb signatura i segell de l'empresa PULIM, S.A.
- un cop disposat l'albarà, se'ns remetrà una factura que es confirmarà internament amb l'albarà previ i passarà a ser introduïda al nostre sistema informàtic.
- en la mesura que sigui possible es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària en un termini no inferior a 30 dies, amb data de pagament dia 11.
- facilitat de comunicació i contacte amb el proveïdor.

2.2 - Criteris davaluació dels proveïdors

Actualment disposem de criteris per avaluar proveïdors sense ser descartats la seva ampliació o reducció. - Si és client o no per promoure una reciprocitat als serveis
- Relació qualitat preu. Primarà el millor preu en igualtat de condicions.
- Proximitat – per evitar desplaçaments innecessaris.
- Termes de lliurament: prevaldrà el proveïdor amb menor termini de lliurament en igualtat de condicions.
- Forma de pagament: es prioritzarà el proveïdor que faciliti els terminis de pagament de les factures.
– Nombre de reclamacions sobre els serveis rebuts. Tots els proveïdors que superin el 25% de reclamacions respecte a les comandes realitzades durant l'any, causaran baixa automàticament amb nosaltres per considerar que ha estat un mal servei rebut.

Consideracions per efectuar reclamacions als proveïdors:

- Errors administratius freqüents en la realització de factures o comandes
- Demores en el lliurament de comandes.
- Mala gestió de transport i embalatge de productes
- Errors en els terminis
- Servei postvenda deficient
- Canvis sense prèvia consulta de productes subministrats pel motiu que sigui.

2.3 – REQUISITS MEDIAMBIENTALS DE TOTA COMPRA

- Promoció de polítiques de reciclatge en els materials utilitzats en reparacions i diversos.
- Considerar que qualsevol producte o servei rebut, comporta una política posterior de reciclatge de tots els elements que hi han intervingut. Per tant, ens assegurarem en la mesura que sigui possible que els nostres proveïdors disposin de Sistemes de Gestió Mediambiental i de no tenir-los implantats, fer controls de la gestió dels seus residus periòdicament, incidint en aquelles activitats altament tòxiques com poden ser tòners, impressores i reparació de maquinària i vehicles.
- Embalatge biodegradable dels productes subministrats.
-Tota compra de productes comportarà la confirmació del proveïdor conforme s'ha produït utilitzant materials biodegradables o bé de fàcil reciclatge. Així doncs exigirem en la mesura del possible que els seus embalatges i envasos siguin certificats com a tals.
- Transport: En la mesura que sigui possible el transport de les mercaderies i productes adquirits per PULIM,S .A es realitzarà atenent als nostres criteris de mobilitat anteriorment especificats. En especial, en l'adquisició de productes químics que és l'activitat que suposa més càrrega de transport.

bottom of page